Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Odhalili bustu prof. Jánovi Hovorkovi

Odhalili bustu prof. Jánovi Hovorkovi

Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín (9 .2. 1914 – 15. 11. 2001) vedenie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach za účasti zástupcov zriaďovateľa – Predsedníctva SAV, partnerských univerzít UVLF a UPJŠ, Magistrátu mesta Košice, spolupracujúcich inštitúcií a súčasných i bývalých pracovníkov dnes (7. 2.) odhalili pamätnú bustu profesorovi MVDr. Jánovi Hovorkovi, akademikovi SAV a ČSAV, významnému slovenskému vedcovi, zakladateľovi slovenskej helmintológie a parazitológie, dnešného Parazitologického ústavu SAV (predtým Helmintologický ústav SAV), ktorý v minulom roku, podobne ako aj SAV oslávili svoje 60. výročie vzniku. Bustu akademika Hovorku vytvoril akademický sochár Arpád Račko, autor napr. známej sochy Maratónca mieru v Košiciach.

IMG_0511 copy

Akademik Ján Hovorka sa narodil 9. 2. 1914 vo Zvolene. Po rozdelení prvej republiky pracoval na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde sa podieľal na činnosti veterinárskej správy a zabezpečoval doškoľovanie pracovníkov veterinárskej služby a hygieny potravín. Ako 28-ročný získal honorovanú docentúru na Oddelení poľnohospodárskeho inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde založil a viedol Katedru anatómie a fyziológie zvierat. V povojnovom roku 1946 sa prof. Hovorka s rodinou presťahoval do Košíc, kde sa rozhodujúcou mierou podieľal na zriadení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva a stal sa prvým dekanom jej Fakulty poľnohospodárskeho inžinierstva (1946-1948). Bol členom prípravného výboru založenia Vysokej školy veterinárskej so sídlom v Košiciach, založenej v roku 1949 a bol jej prvým rektorom, do roku 1952.

Angažoval sa aj v orgánoch slovenskej vedy. Ako člen Prezídia Slovenskej akadémie vied a umení sa významne podieľal na založení Slovenskej akadémie vied. Pripravil návrh na zriadenie parazitologického pracoviska SAV v Košiciach, zameraného na výskum parazitov ľudí, zvierat a rastlín. Obe zakladateľské aktivity boli úspešne zavŕšené v roku 1953, kedy vznikla SAV aj Helmintologické laboratórium, premenované v roku 1955 na Helmintologický ústav SAV, ktorého riaditeľom bol až do roku 1988. V r. 1993 bol ústav premenovaný na Parazitologický ústav SAV, ktorý dnes patrí medzi významné domáce i svetové vedecké parazitologické inštitúcie. Je nositeľom troch Centier excelentnosti projektov Európskej únie s dôrazom na parazitológiu, infekčné a parazitárne choroby zvierat a biologické metódy ochrany lesa. Je výskumno-vzdelávacím parazitologickým centrom SAV, významným realizátorom nových poznatkov do praxe, známym popularizátorom vedy v parazitológii, vydávateľom vedeckého časopisu Helminthologia.

Odhalenie busty akademikovi Jánovi Hovorkovi vo vstupnej hale Parazitologického ústavu SAV na Hlinkovej ulici v Košiciach je prejavom úcty a vďaky jeho žiakov, spolupracovníkov a nasledovníkov k jeho nedožitým stým narodeninám.

zdroj: Parazitologický ústav SAV Košice

Ďalšie články